Fish > Glassfish > Highfin Glassy Perchlet

Parambassis lala

7290006

Highfin Glassy Perchlet

Parambassis lala

SKU: 7290006